Algemene voorwaarden

Wij adviseren u om deze leverings voorwaarden goed door te lezen, alvorens u
contact opneemt via mail en/of via het contact formulier van onze website.
Bij het doorsturen van een mail gaat u Automatisch akkoord met alle voorwaarden
die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

De Productiekosten voor deze productie bedragen het vastgelegde productiebudget
conform de afspraak. Extra kosten, zoals bijvoorbeeld parkeren, entrée kosten,
prijzen voor binnen en/of buiten lokaties zijn niet inbegrepen. Deze bijkomenende
kosten komen voor rekening van de opdrachtgevers. Partijen komen verder
overeen dat opdrachtnemer recht heeft op een aanbetaling ter grootte van 50% van
het totaalbedrag. Een overeenkomst dekt de gespecificeerde uren op een continue
basis. De gedekte tijd begint wanneer de videograaf op de eerste locatie arriveert en
eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden
aangevraagd tegen een uurtarief van € 150. Er zal geen overwerk worden berekend
zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de cliënten.
Dit bedrag dient door de opdrachtgevers z.s.m. na ontvangst van de overeenkomst
bancair te worden overgemaakt op rekeningnummer NL22 INGB 0006 653436 ten
name van MiParWorks. Pas na ontvangst door de opdrachtnemer van een
ondertekende overeenkomst en de aanbetaling zal de boeking door partijen als
definitief mogen worden beschouwd.
Fasering.
Op de werkzaamheden van de videograaf zullen de volgende fase plaats vinden :
Fase 1 : Het intake gesprek
Fase 2 : De aanbetaling
Fase 3 : Opsturen contract
Fase 4 : 1 maand van tevoren bespreking draaiboek
Fase 5 : Opname op de aangewezen locatie en datum
Fase 6 : Oplevering eindproduct
Aflevering
De videograaf levert bovendien het eind product (video-opname) op USB.
De levertijd van de eerste versie van het eindproduct is ongeveer 6 maanden.
Deze termijn is enkel ter indicatie. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde de
volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Eventuele correcties moeten
binnen vier (4) weken na de (digitale) ontvangst van de trouwfilm binnen zijn. Indien
de doorgegeven correcties meer dan twee uur in beslag zullen nemen, zullen de
overige uren na overleg gefactureerd worden.
Daarna zal de film als definitief worden beschouwd.
Bij de overdracht van het product gaan alle rechten van de productie over op de
opdrachtgever, die daarmee de volledige rechten bezit. De videograaf behoudt wel
het recht een deel van de productie, niet langer dan 5 minuten, te gebruiken voor
promotie doeleinden zoals plaatsing op zijn website.
MiParWorks is niet verantwoordelijk voor het afkopen van het eventuele auteursrecht
van bijvoorbeeld (stock-)muziek. De klant is zelf geheel verantwoordelijk voor de
juiste afdracht van royalties aan organisaties als Buma / Stemra.
Na oplevering van de master is de opdrachtgever niet gerechtigd, zonder
overeenstemming met de producent, veranderingen in het eindproduct aan te
brengen. De productie van de video zal na voltooiing een vertoningsduur varierend
tussenhebben van minmaal 75 tot 130 minuten. Het ruw material wordt niet
afgestaan!
Faciliteiten/accomodatie.
De opdrachtgevers zal de videograaf alle hulp en faciliteiten verlenen die naar beider
inzicht noodzakelijk zijn voor de tot standkoming van de productie.
Dat opdrachtgevers verantwoordelijk zijn voor voldoende consumpties, garderobe en
stalling van materialen van opdrachtnemer. Bovendien zorgen de opdrachtgevers
voor een beschikbare parkeerplaats (inclusief bijhorende vergunning). Eventuele
extra kosten zullen achteraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgevers worden
gefactureerd.
Ontbinding.
Indien er sprake is van overmacht, door ziekte of een ernstig voorval aan de zijde
van opdrachtnemer en hij hierdoor niet aanwezig kan zijn, wordt zo spoedig mogelijk
met opdrachtgevers besproken welke videograaf de opdracht overneemt.
MiParWorks regelt alle financiële zaken met de vervangende videograaf.
Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van deze overeenkomst
geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar
gevolgen niet rechtvaardigt.
De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan zowel schriftelijk als door
rechterlijke tussenkomst plaatsvinden, doch niet nadat aan de wederpartij een
redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen
voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is.
Indien een van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance
van betaling verkeert, of indien zijn bedrijf in liquidatie treedt, of indien ten laste van
de wederpartij op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd,
heeft de wederpartij het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling.
Beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan voordien rechtsgeldig
door de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst aan derden verleende
rechten. Ondanks beëindiging van deze overeenkomst, blijft de opdrachtgever
gerechtigd de van de auteur rechtsgeldig verkregen bijdrage(n) te handhaven in een
databank.
Opzegging.
Na ontvangst door de opdrachtnemer van een ondertekende overeenkomst en de
aanbetaling is het annuleren van de overeenkomst niet meer mogelijk. Wanneer de
opdrachtgevers de overeenkomst om een of andere reden opzegt of wanneer een
omstandigheid die de opdrachtgevers aangaat, hoe dan ook oorzaak is dat de
opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt de reserveringsvergoeding aan de
producent. Enige limitatieve grond, die hierop een uitzondering vormt, doet zich voor
wanneer er sprake is van een overlijden in de 1e en 2e graad bloed- en
aanverwanten van opdrachtgevers. Dit overlijden dient te worden aangetoond door
een afschrift van de overlijdensakte. In dat geval wordt de opdracht geannuleerd en
zal het reeds betaalde bedrag worden gerestitueerd, minus het bedrag aan reeds
gemaakte kosten aan de zijde van de opdrachtnemer.
Overige.
De opdrachtnemer is voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met deze
overeenkomst of de uitvoering daarvan nimmer aansprakelijk behoudens voor zover
er sprake is van opzet of grove schuld. Hierbij geldt dat de aansprakelijkheid is
gelimiteerd op het bedrag dat aan opdrachtgever is gefactureerd.
Wanneer de videograaf niet in staat is om deze overeenkomst tot uitvoering te
brengen ten gevolge van brand of andere ongevallen, overmacht of andere oorzaken
die buiten de controle van de partijen ligt of door ziekte, zal de videograaf de
aanbetaling van die cliënten vergoeden, maar geen enkele andere vorm van
verantwoordelijk dragen met betrekking tot de overeenkomst. Deze beperking van
de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen,
buiten de schuld van de videograaf om, tijden het verwerken beschadigd raken of
verloren raken door een fout in de camera, de materialen kwijt raken in de post,
gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de
videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid
beperkt blijven tot de waarde van de order van die cliënten.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. alle geschillen, die
mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen door arbitrage
worden beslecht.